vilkår for bruk

tilgang til og bruk av dette nettstedet er underlagt følgende vilkår og betingelser

1

ved å bruke nettstedet samtykker du i vilkårene for bruk som er beskrevet i dette dokumentet. det er viktig at du leser gjennom vilkårene for bruk. bruk av nettstedet på en måte som bryter med vilkårene for bruk eller norsk lov, er forbudt, og vil medføre utestengelse for all fremtidig bruk av nettstedet, i tillegg til erstatningsansvar eller strafferettslig ansvar.

2. samtykke https://www.wagamama.no («nettstedet») er et nettsted som drives av hmshost-umoe f&b company as. wagamama er et aksjeselskap basert i norge. ved å besøke og bruke nettstedet godtar du, uten begrensninger eller forbehold, å være bundet av disse vilkårene og betingelsene for bruk («vilkårene for bruk») og retningslinjene for personvern og informasjonskapsler som gjelder for deg («retningslinjene for personvern»), som er innlemmet her som referanse. wagamama forbeholder seg retten til når som helst å endre eller revidere vilkårene for bruk. ved å besøke og bruke nettstedet samtykker du i å være bundet av de til enhver tid gjeldende vilkårene for bruk, og at du skal følge eventuelle gjeldende lover og forskrifter. vi anbefaler at brukere av nettstedet regelmessig gjennomgår den nyeste versjonen av vilkårene for bruk. vi garanterer ikke at nettstedet eller innholdet på det (som beskrevet nærmere nedenfor) alltid vil være tilgjengelig eller drives uten avbrudd. vi kan når som helst suspendere, trekke tilbake, legge ned eller endre hele eller en hvilken som helst del av nettstedet uten varsel i forkant. vi har intet ansvar overfor deg hvis nettstedet av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig på et hvilket som helst tidspunkt eller i en hvilken som helst periode. du er ansvarlig for å gjøre alle nødvendige forberedelser for å kunne få tilgang til nettstedet. du er også ansvarlig for å sørge for at alle som besøker nettstedet gjennom din internettilkobling, er kjent med disse vilkårene for bruk og andre gjeldende vilkår og betingelser, og at de etterlever disse. materialet som tilbys på nettstedet er beskyttet av gjeldende lovgivning, inkludert, men ikke begrenset til lover om opphavsrett i norge samt internasjonale avtaler.

3 personopplysninger personopplysningene du oppgir til wagamama, og som samles inn fra deg, er underlagt den gjeldende personvernerklæringen vår (retningslinjene for personvern). i den utstrekning det finnes motstridende vilkår mellom disse vilkårene for bruk og gjeldende retningslinjer for personvern i personvernerklæringen, er det retningslinjene for personvern i personvernerklæringen som er gjeldende. du er ansvarlig for å oppgi informasjon som er nøyaktig, oppdatert og fullstendig. dersom du oppgir informasjon som ikke er nøyaktig, oppdatert eller fullstendig, eller hvis wagamama har grunn til å tro at informasjonen du har oppgitt, ikke er nøyaktig, oppdatert eller fullstendig, har wagamama rett til å forby deg fra enhver framtidig bruk av nettstedet.

4 bruksbegrensninger innholdet på nettstedet, som tekst, grafikk, bilder, videoer, fotografier, illustrasjoner, varemerker, merkenavn, tjenestemerker, logoer, informasjon hentet fra wagamamas franchisetakere samt annet materiale («innholdet») beskyttes av både norske lover og andre lands lover som regulerer immaterielle rettigheter. eierskap til innholdet – det vil si eierskap til alle immaterielle rettigheter i dette innholdet – forblir hos wagamama eller våre franchisetakere. alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her, forbeholdes wagamama og dets franchisetakere. du har tillatelse til å lese, se på, skrive ut og laste ned materiale fra nettstedet, men utelukkende til personlig og ikke-kommersiell bruk. hvis du bryter med noen av disse vilkårene for bruk, opphører automatisk din tillatelse til å bruke innholdet, og du må umiddelbart ødelegge eventuelle kopier du har laget av en hvilken som helst del av innholdet. enhver bruk av innholdet som ikke uttrykkelig tillates av disse vilkårene for bruk, utgjør et brudd på disse vilkårene for bruk, og kan være i strid med lover om opphavsrett og varemerker samt andre lover. med unntak av det som er angitt her, kan du ikke uten wagamamas skriftlige tillatelse «speile» noe av innholdet på nettstedet eller andre tjenere, og du samtykker i å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen del av nettstedet eller innholdet for noe kommersielt formål, annet enn det som er uttrykkelig skriftlig tillatt av wagamama. du kan ikke bruke nettstedet til noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse vilkårene for bruk, herunder å ærekrenke, sjikanere, forfølge, true, misbruke eller på annen måte krenke rettighetene til noen tredjepart som definert i gjeldende lov. wagamama tillater at du viser og laster ned én enkelt kopi av nettstedet og innholdet. du godtar at du ikke vil fjerne eller endre noen bekreftelser, krediteringer eller juridiske merknader som finnes på nettstedet eller i innholdet. der det er aktuelt, skal du inkludere følgende opphavsrettserklæring: «copyright © 2018, wagamama limited. all rights reserved» du skal ikke bruke nettstedet på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller svekke nettstedet, eller forstyrre andre parters bruk og nytte av nettstedet. du skal ikke forsøke å få uautorisert tilgang til nettstedet gjennom hacking, passordfisking eller med andre midler. wagamama forbeholder seg retten til, når som helst og etter eget skjønn, å avslutte din tilgang til nettstedet, eller enhver del av nettstedet, dersom det foreligger berettiget grunn til dette, uten noe varsel om dette i forkant eller ellers.

5 innsending av ideer wagamama godtar ikke innleveringer av noe slag gjennom nettstedet (f.eks. materialer, ideer, forslag, kunnskap eller konsepter, annet de som uttrykkelig søkes gjennom tillatt bruk av nettstedet) eller på annen måte. alt som blir innsendt, annet enn det som uttrykkelig etterspørres gjennom tillatt bruk av nettstedet, kan bli slettet uten å bli lest, eller ødelegges, etter wagamamas eget skjønn. du gir herved wagamama en ugjenkallelig, permanent og royalty-fri lisens (herunder retten til å underlisensiere til tredjeparter) til å påberope seg de immaterielle rettighetene og eiendomsretten knyttet til alt materiell som er innsendt av deg eller på dine vegne i tilknytning til nettstedet («lisensierte innsendinger»). du erklærer og garanterer at wagamamas eller dennes lisenshavere av de lisensierte innsendingene ikke krenker noen immaterielle rettigheter eller andre rettigheter tilhørende noen tredjepart.

6 hyperlinker fra nettstedet nettstedet kan inneholde hyperlinker til andre nettsteder og nettsider («tredjeparts nettsider»), i tillegg til tekst, grafikk, videoer, bilder, musikk, lyder og informasjon som tilhører eller kommer fra andre tredjeparter (samlet «tredjepartsapplikasjoner»). wagamama verken undersøker, overvåker eller gjennomgår noen tredjeparts nettsider eller tredjepartsapplikasjoner for å påse at de er nøyaktige, fullstendige eller egnede. wagamama er ikke ansvarlig for tredjeparts nettsider eller tredjepartsapplikasjoner som er tilgjengelige via nettstedet. eventuelle hyperlinker til tredjeparts nettsider eller tredjepartsapplikasjoner som finnes på nettstedet vårt, innebærer ikke at wagamama gir sin godkjenning av eller tilslutning til disse. hvis du velger å forlate nettstedet for å få tilgang til tredjeparts nettsider eller tredjepartsapplikasjoner, gjør du det for egen risiko.

7 ikke baser deg på informasjon fra denne siden materialet og innholdet på nettstedet er kun ment å være til generell informasjon. det er ikke ment å utgjøre råd du bør stole på. du må skaffe faglige råd eller spesialisthjelp før du handler eller avstår fra handlinger på grunnlag av innholdet på nettstedet. selv om wagamama gjør en rimelig innsats for å oppdatere informasjonen på nettstedet, gir wagamama ingen erklæringer eller garantier, verken uttrykkelig eller underforstått, om at informasjonen og/eller innholdet på nettstedet er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.

8 ansvaret til wagamama og dets franchisetakere og partnere all bruken av nettstedet og/eller innholdet skjer for egen risiko. innholdet på nettstedet kan omfatte tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. wagamama kan oppdatere nettstedet og/eller endre innholdet når som helst. vær imidlertid oppmerksom på at det til enhver tid kan finnes innhold på nettstedet som er utdatert, og at wagamama ikke forplikter seg til å oppdatere dette innholdet. wagamama garanterer ikke at nettstedet eller innholdet på det vil være fritt for feil eller unnlatelser. i henhold til gjeldende lov er wagamama ikke ansvarlig overfor deg for tap eller skade, uansett om det foreligger kontraktsmessig ansvar, ikke-kontraktsmessig ansvar (herunder uaktsomhet), brudd på lovbestemte plikter eller på annen måte, selv om disse kan forutses, som oppstår under eller i forbindelse med bruken av eller manglende mulighet til å bruke nettstedet, eller bruk av eller å det å basere seg på innhold som vises på nettstedet. wagamama er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av virus, distribuert tjenestenektangrep eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere ditt datautstyr, dine dataprogrammer, dine data eller annet proprietært materiale som følge av din bruk av nettstedet eller nedlasting av innhold fra det, eller eventuelle nettsteder knyttet til det. med mindre annet er uttrykkelig tillatt her, godtar du å ikke bruke nettstedet til noen kommersielle eller forretningsmessige formål, og i henhold til gjeldende lov er ikke wagamama ansvarlig overfor deg for noe tap av fortjeneste, tap av virksomhet, driftsavbrudd eller tap av forretningsmuligheter som oppstår i forbindelse med eller som er knyttet til din bruk av eller ytelsen til nettstedet. i den utstrekning det tillates av gjeldende lov, utelukker wagamama alle andre betingelser, garantier, erklæringer eller andre vilkår som kan gjelde for nettstedet eller innhold på det, enten disse er uttrykt eller underforstått. intet i disse vilkårene for bruk ekskluderer eller begrenser wagamamas ansvar for død eller personskade som oppstår som følge av uaktsomhet, svindel eller grov forledende informasjon, eller ethvert annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses av gjeldende lov.

generelt følgende bestemmelser i disse vilkårene for bruk overlever utløpet eller oppsigelsen av disse vilkårene for bruk av en hvilken som helst grunn: bruksbegrensninger, innsending av ideer, vilkåret om å ikke basere seg på informasjon fra disse sidene, ansvaret til wagamama og dets franchisetakere og partnere, gjeldende lovgivning, ansvarsfraskrivelse og vilkårenes uavhengighet, varemerker, virus og avtalens fullstendighet.

9 gjeldende lovgivning i henhold til bestemmelsene i gjeldende lovgivning reguleres disse vilkårene for bruk i samsvar med norsk lovgivning, uten hensyn til bestemmelser om lovkonflikt. du og wagamama samtykker herved uttrykkelig i at dere er underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til norsk rett for kjennelse eller overdragelse av ethvert krav, tiltak eller tvist som oppstår som følge av disse vilkårene for bruk. eventuelle tvister som oppstår med utgangspunkt i disse vilkårene for bruk, skal få sin rettslige behandling i den juridiske virkekretsen til wagamamas hovedkontor i norge.

10 ansvarsfraskrivelse og vilkårenes uavhengighet dersom noen av bestemmelse i disse vilkårene for bruk erklæres ugyldige av en kompetent domstol, skal ugyldigheten av den aktuelle bestemmelsen ikke påvirke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene for bruk, som fortsatt vil gjelde fullt ut. intet avkall eller frafall av noen av disse vilkårene for bruk skal anses som ytterligere eller fortsatt avkall på eller frafall av slike vilkår eller betingelser eller noen andre vilkår eller betingelser.

11 varemerker

uautorisert bruk av ethvert wagamama-varemerke, -tjenestemerke eller -logo er forbudt, og kan utgjøre brudd på varemerkelovgivningen.

12 virus vi garanterer ikke at nettstedet er sikkert eller fritt for feil eller virus. du er ansvarlig for selv å konfigurere informasjonsteknologien, dataprogrammer og plattformen du bruker for å få tilgang til nettstedet. du bør bruke antivirusprogramvare. du må ikke misbruke nettstedet ved bevisst å introdusere virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er ondsinnet eller teknologisk skadelig. du må ikke forsøke å skaffe deg uautorisert tilgang til nettstedet, tjeneren nettstedet er lagret på, eller en hvilken som helst tjener, datamaskin eller database knyttet til nettstedet. du må ikke angripe nettstedet i form av et tjenestenektangrep eller ddos. brudd på denne bestemmelsen kan være straffbart i henhold til gjeldende lov. wagamama vil anmelde alle slike sikkerhetsbrudd til de aktuelle rettshåndhevende myndighetene, og vil samarbeide med disse ved å utlevere din identitet til dem. ved slike brudd på sikkerheten opphører din rett til å bruke nettstedet umiddelbart.

13 avtalens fullstendighet med mindre det uttrykkelig er gitt i et bestemt varsel eller en ansvarserklæring/fraskrivningsklausul publisert av eller på vegne av wagamama på nettstedet, utgjør disse vilkårene for bruk, inkludert gjeldende retningslinjer for personvern (personvernerklæringen) for wagamama, den fullstendige avtalen mellom deg og wagamama med hensyn til bruk av nettstedet og innholdet.

14 kontakt oss kontakt oss gjerne på dl1905@hmshost-umoe.no dersom du lurer på hvordan vi behandler personopplysningene dine, kan du lese personvernerklæringen vår.